Dzieła społeczno-wychowawcze


Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)
ul. Leśna 3
87-800 Włocławek
Tel/fax 54 233 12 65, 663 968 373
mail: sowsmmm@diecezja.wloclawek.pl ; wloclawek@orionistki.pl
 
www.sow.diecezja.wloclawek.pl
 

Każde działanie wychowawcze ukierunkowane na przyjęcie, ochronę i dowartościowanie nowych pokoleń jest ważnym wyrazem miłości. Poprzez pełnienie takiej służby we współpracy z innymi instytucjami wychowawczymi w celu całościowego wychowania osoby i wspólnoty, zwłaszcza najbardziej zaniedbanych, my Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia ukazujemy szczególne oblicze Bożej Opatrzności, która wychodzi na spotkanie swojego ludu. (por. PAI)

Specjalny Ośrodek Wychowawczy SMMM  jest niepubliczną, nieferyjną placówką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek jest   przeznaczony dla  dziewcząt w wieku od 6 do 23 r.ż. posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanek do udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem oraz stworzenie odpowiednich warunków do osiągnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych.

Działalność Ośrodka ukierunkowana jest  na wychowanie szczęśliwych ludzi i doprowadzenie wychowanek - zgodnie z systemem „chrześcijańsko – ojcowskim” św.  Alojzego Orione - do takiej sprawności psychofizycznej, by mogły sprostać wymaganiom stawianym przez życie.

SOW zapewnia:

  • całodobową opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki
  • realizację obowiązku szkolnego, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych,
  • warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień według możliwości rozwojowych,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • wychowanie religijne.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy jest placówką przyjazną, otwartą, estetyczną i bezpieczną. Panuje w niej klimat rodzinny. Nieustannie podtrzymywana jest atmosfera życzliwości, zatroskania, akceptacji i miłości, a także stwarzane są warunki sprzyjające pomyślnej realizacji obowiązku szkolnego oraz odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych zdolności i umiejętności wychowanek.

Ośrodek oferuje duży wachlarz zajęć; rozwijających zainteresowania, takich jak: muzyczno-teatralne, plastyczne, z języka angielskiego, sportowe i kulinarne oraz specjalistycznych tj.: zajęcia logopedyczne, terapeutyczne z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii z elementami biblioterapii, socjoterapii, filmoterapii, muzykoterapii, plastykoterapii i ludoterapii.

 
 
 
http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia